Lederskap

Lederskap

inner-banner

Lede seg selv

Ledelse starter med vår evne til å lede oss selv – på alle arenaer i livet – og er ikke forbeholdt de med definert lederansvar. Hvordan vi evner å lede og organisere oss selv påvirker hva vi oppnår og i hvilken grad vi får til å realisere våre mål og ambisjoner.

Lede andre

Når vi skal lede andre mennesker, være seg individer, team, klasser, en virksomhet eller skole, er det noen fundamentale elementene som er viktig for at vi skal prestere på vårt beste og ta ut vårt potensiale. Ledere og lærere har en viktig rolle og bør:

1. Skape mål og mening
2. Etablere tillit og gode relasjoner
3. Avklare gjensidige forventninger
4. Utfordre, engasjere og motivere (til ekstraordinær innsats)
5. Gi kontinuerlig tilbakemeldinger som motiverer – og utfordrer
6. Støtte læring, utvikling og vekst
7. Se, involvere og sørge for at alle får bidra
8. Skape et trygt og åpent miljø hvor mennesker kan prøve, feile og ta ut sitt beste
9. Utvikle proaktivitet, selvstendighet og problemløsningsevner
10. Kontinuerlig evaluere hvilken effekt ditt lederskap har på andre

Ledere og lærere må evne å ha fokus på både individer og hele team, grupper eller klasser, noe som gjør leder- og lærerrollen kompleks og utfordrende. De skal sikre tydelig og effektiv kommunikasjon, godt samarbeid, koordinering av mål og oppgaver og i tillegg til å skape et godt fundament og miljø for læring, utvikling og gode prestasjoner, samtidig som de skal ivareta virksomhetens overordnede mål og interesser.

I en virksomhet; skole eller annen bedrift, starter godt lederskap på toppen. Hvilke lederkompetanser og –verdier toppledelsen har og hvilke leder verdier de er rollemodeller for har avgjørende betydning for kvaliteten på mellomledere og medarbeidernes prestasjoner.

Vårt bidrag

HumanPotential jobber på individnivå med ledere og lærere, med lederteam og toppledelse. Vi bidrar med å identifisere, bevisstgjøre og utvikle kritiske suksessfaktorer for god og effektiv ledelse i teamet/virksomheten vi jobber med og med selvledelse for den enkelte.

Vi har også et tilpasset lederprogram for lærere – klasseromsledere. Vi hevder at lærere er «landets viktigste ledere» hvor deres rolle er avgjørende for hvordan barn og unge presterer på skolen. Hvordan barn og unge trives og presterer på skolen er avgjørende for deres fremtidige studie- og jobbmuligheter, helse og generelt voksen-liv. Vi har stor respekt for lærernes krevende og viktige rolle i samfunnet og ønsker å bidra ved å tilføre lærerne nyttige lederkompetanser så de kan skape enda bedre forutsetninger for gode skoleprestasjoner.

Vårt hovedfundament, uansett om vi utvikler lærere eller ledere, er menneskers grunnleggende behov. Ved å bygge kompetanse knyttet til de faktorene som bidrar til at mennesker kan lære, vokse, utvikle seg og prestere best mulig, har solid forankring i forskningen er det som er mest effektiv for at virksomheter skal realisere sine mål.

Ta kontakt om du ønsker å høre mer om våre konsepter og forskningen knyttet til LEDERSKAP.

Har du stort prestasjonsfokus?

Se flere artikler »