Endring

Endring

banner-endring

Verden vi lever i blir stadig mer kompleks og krevende å forholde seg til, men samtidig full av muligheter og spennende utfordringer. Evnen til å tenke kreativt og innovativt, samt å håndtere løpende endringer blir stadig viktigere. Kjent er begrepet «det eneste konstante er forandring», men å få til endring er ikke enkelt verken individuelt, i team, i virksomheter eller skolesystemer. Mye handler om det naturlige ubehaget mange ofte føler for det som er nytt og ukjent, samt våre vaner og tankemønstre som det er vanskelig å komme ut av. Det er også utfordrende å se hvordan fremtiden blir og dermed vanskelig å vite hva man bør endre og hvordan man skal gå frem. Dette gjelder om endringen gjelder oss som individer eller om endringen involverer, et team eller en hel organisasjon.

Barn er naturlig åpne, nysgjerrige og kreative og har få grenser for hvordan ting må være. Evnen til å se muligheter og tenke kreativt er viktige faktorer i endring. Forskning viser at fra rundt 10 års alder skjer en dramatisk nedgang i kreativiteten. Det interessante er at forskning også viser at omtrent på samme tid begynner skolemotivasjon også å avta. Vi tror disse forholdene henger sammen, og en sannsynlig årsak er at dagens skolemodell i for liten grad gir rom for individualitet i måte å lære og utfolde seg på. Dette hevder vi har store konsekvenser for elever og studenters motivasjon og læringsutbytte, samt for kreativitet og innovasjon som virksomheter og samfunnet sårt trenger.

Vårt bidrag

Vi har solid kompetanse knyttet til både de psykologiske, praktiske og strategiske faktorene knyttet til endring og vårt bidrag innebærer bl.a.
» å hjelpe individer å håndtere endringer – i eget liv eller på jobbarenaen
» å hjelpe virksomheter og team til å planlegge og gjennomføre større og mindre endringer
» å mobilisere ressurser og redusere motstand i endringsprosesser
» å utvikle endringskompetanse og endringskultur så en virksomhet i større grad forholder seg til endringer som en naturlig og kontinuerlig del av organisasjonsutvikling
» å stimulere kreativitet og innovasjon

Vi jobber med dette i alle typer virksomheter, også på skolearenaen. Skolen ser vi på som en svært viktig og spennende arena, både i lys av de mange muligheter (og utfordringer) de står overfor knyttet til skolemotivasjon og skoleprestasjon, samt de mange nye undervisningsmetoder teknologiutviklingen har medført. Endringskompetanse i lærere, herunder evne til å legge til rette for kreativitet i klasserommet, tror vi vil ha stor positiv innvirkning på elevenes motivasjon og læringsutbytte.

Ta kontakt om du ønsker å høre mer om våre konsepter og forskningen innen ENDRING.

Medarbeidere – motstandere eller ressurser ved endring?

Se flere artikler »